Przejdź do treści

Zadania

Zadania stanowiska pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Działalność pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców powiatu płońskiego dbałości o własne zdrowie.

Zadania wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu płońskiego.

 

Do zadań należą :

  • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym,
  • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
  • organizacja szkoleń, konferencji i narad,
  • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
  • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,
  • dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych.